Menu

Voor al uw smeedijzer en hekwerken

Privacy Policy

Over ons Privacy Beleid

Cameron-winthrop-design.be, onderdeel van LOGMotor BVBA, geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van cameron-winthrop-design.be.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 17/05/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Webwinkelsoftware Woocommerce en hosting Combell

Onze webwinkel maakt gebruikt van het e-commerce platform Woocommerce en draait op shared servers van de firma Combell. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partienj gedeeld. Ze heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. We passen naar beste vermogen elke nieuwste patch toe van het e-commerce platform Woocommerce en zowel Combell als SEQUEL IT (onze technische partner) neemt alle mogelijke passende beveiligingsmaatregelen om uw data veilig te stellen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, een sterk wachtwoordbeleid en beveiligde dataopslag. Geen van deze partijen heeft het recht om de verzamelde gegevens binnen het eigen concern en gelieerde partners te delen of om de dienstverlening verder te verbeteren.

E-mail en mailinglijsten

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten die worden aangeboden door het platform Woocommerce en de hosting-firma Combell. Deze partijen hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Geen van beide heeft geen toegang tot ons postvak en wijzelf behandelen al ons e- mailverkeer vertrouwelijk.

Verzenden en logistiek

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen, tenzij u het zelf komt ophalen. Items die niet in stock zijn, plaatsen we door bij onze toeleveranciers. Voor het uitleveren van de items staan we zelf in of werken we via een erkende transporteur en/of via pakket post. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met bovenstaande partijen delen. Zij gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat deze logistieke partners ook onderaannemers inschakelt, steltlen zijn uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Fiduciaire Costermans te Kalmthout. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling en facturatie. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. De partner voor de boekhouding is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Deze gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken deze gegevens dan niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Indien u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, geeft u daarmee uitdrukkelijk de toestemming om wel via deze gegevens gecontacteerd te worden in kader van gerichte marketing rondom de activiteiten van cameron-winthrop-design.be. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan logistieke, boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan cameron-winthrop-design.be op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Belgische en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de GegevensBeschermingsAutoriteit (GBA) als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzage recht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van cameron-winthrop-design.be. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies en Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google- diensten en producten.

Voor de volledigheid:

  • cameron-winthrop-design.be maakt gebruik van Google Analytics (GA)
  • we hebben aangegeven bij GA dat IP adressen dienen geanonimiseerd te worden om zo uw persoonlijke identiteit te beschermen
  • we hebben GA geinstrueerd dat het delen van deze data niet is toegestaan
  • we maken, naast de dienst van GA, geen gebruik van andere Google Services

In de tabel hieronder vind je de zaken die we verzamelen door middel van cookies en de software van Magento.

COOKIE nameCOOKIE Description
CARTThe association with your shopping cart.
CATEGORY_INFOStores the category info on the page, that allows to display pages more quickly.
COMPAREThe items that you have in the Compare Products list.
CURRENCYYour preferred currency
CUSTOMERAn encrypted version of your customer id with the store.
CUSTOMER_AUTHAn indicator if you are currently logged into the store.
CUSTOMER_INFOAn encrypted version of the customer group you belong to.
CUSTOMER_SEGMENT_IDSStores the Customer Segment ID
EXTERNAL_NO_CACHEA flag, which indicates whether caching is disabled or not.
FRONTENDYou sesssion ID on the server.
GUEST-VIEWAllows guests to edit their orders.
LAST_CATEGORYThe last category you visited.
LAST_PRODUCTThe most recent product you have viewed.
NEWMESSAGEIndicates whether a new message has been received.
NO_CACHEIndicates whether it is allowed to use cache.
PERSISTENT_SHOPPING_CARTA link to information about your cart and viewing history if you have asked the site.
POLLThe ID of any polls you have recently voted in.
POLLNInformation on what polls you have voted on.
RECENTLYCOMPAREDThe items that you have recently compared.
STFInformation on products you have emailed to friends.
STOREThe store view or language you have selected.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIEIndicates whether a customer allowed to use cookies.
VIEWED_PRODUCT_IDSThe products that you have recently viewed.
universalPopupRegistreet het al dan niet accepteren van de Popup met wettelijke vermeldingen rondom alcohol gebruik
WISHLISTAn encrypted list of products added to your Wishlist.
WISHLIST_CNTThe number of items in your Wishlist.
_gawordt gebruikt voor GA om unieke bezoekers te identificeren
_gidwordt gebruikt voor GA om unieke bezoekers te identificeren
_gatWordt gebruikt om verzoeksnelheid te vertragen.
AMP_TOKENBevat een token dat kan worden gebruikt om een client-ID op te halen van de AMP-client-ID-service.
Andere mogelijke waarden duiden op opt-out, inflight-verzoek of een fout bij het ophalen van een client-ID van de AMP-client-ID-service.
_gac_<property-id>Bevat campagnegerelateerde informatie voor de gebruiker. Als u uw Google Analytics- en Google Ads-accounts hebt gekoppeld, lezen Google Ads-website-conversietags deze cookie tenzij u zich afmeldt.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Laatst bijgewerkt op 17 mei 2021

Contactgegevens Cameron Winthrop Design, LOG Motor BVBA
Kalmthoutsesteenweg 77
2950 Kapellen België
E: info@cameron-winthrop-design.be
Contactpersoon voor privacyzaken
Caroline Debecker

Shopping cart
There are no products in the cart!
Continue shopping
0