Menu

Voor al uw smeedijzer en hekwerken

Algemene Voorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden
De website www.cameron-winthrop-design.be is het online verkoopskanaal van Cameron&Winthrop Design, onderdeel van de LOG-Motor bvba groep met maatschappelijke zetel te Kalmthoutsesteenweg 77, B-2950 Kapellen. Door u toegang te verschaffen tot www.cameron-winthrop-design.be stemt u toe tot een wettelijke verbintenis en de bepalingen en voorwaarden hieronder na te leven. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Cameron&Winthrop Design (verderop weergegeven als CWD) zijn, bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden, deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

Een op de CWD website aangeboden product
Alle producten die door CWD aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden en voor de periode vermeld in onze catalogi en folders. De enige geldige verkoopprijs is diegene die uiteindelijk tijdens de overeenkomst door CWD aan u als koper wordt bevestigd. CWD behoudt zich het voorrecht om ten allen tijde de prijs van een artikel te wijzigen of corrigeren, de enige correcte prijs is degene die we uiteindelijk per mail of telefonisch bevestigen aan u als koper. Bij betwisting heeft de koper het recht om van zijn bestelling af te zien. De aangegeven prijzen zijn exclusief BTW van 21% en eventuele leveringkosten.

CWD kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (druk)fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen.
Wij bieden onze producten aan op onze website tot uitputting van voorraad. CWD doet zijn best opdat alle door u bestelde producten beschikbaar zouden zijn. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is; in dat geval informeren wij u zo snel mogelijk en kan u beslissen uw bestelling te annuleren.

CWD kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product.

Overeenkomst tussen u en CWD
Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen u en CWD wanneer CWD de bevestiging ontvangt van uw bestelling op zijn website.
CWD kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, in het geval bij voorbeeld van belangrijke bestellingen of voorafbetalingen, bestellingen gedaan door minderjarigen of wanneer vorige bestellingen niet betaald werden.
Conform de wet op de Handelspraktijken valt verlies / beschadiging ten laste van de verkoper. U dient ons hiervoor wel op de hoogte te brengen binnen een aanvaardbare termijn (3 weken) nadat u een bevestiging van verzending via mail of via orderstatus op de site ontving. CWD houdt zich het recht voor uw aanvraag te weigeren indien deze ons niet bereikt binnen deze termijn. U kan uw melding van niet ontvangst sturen naar support@cameron-winthrop-design.be

Uw recht de bestelling terug te sturen binnen 7 dagen na ontvangst
De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 14 juli 1991, laat de aankoper toe binnen de 7 werkdagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de verkoop afziet (info@cameron-winthrop-design.be) De goederen dienen (ongeopend) te volgen binnen een aanvaardbare termijn na deze kennisgeving (bijv. 3 werkdagen).
Indien u een product wenst terug te sturen omdat u van mening veranderde, kan u dit doen binnen de 7 dagen die volgen op de ontvangst. Wij zullen uw bestelling terugbetalen zodra wij het geretourneerde artikel ontvangen. U zal de verzendkosten betalen om het product terug te sturen.
Indien het product dat u ontvangt niet het product was dat u bestelde, of indien het beschadigd aankomt, stuurt u het dan terug binnen de 7 dagen die volgen op de ontvangst. Wij zullen uw bestelling terugbetalen en uw verzendkosten vergoeden bij ontvangst van het door u geretourneerde artikel en het beoordelen van de eventuele beschadiging. CWD behoudt zich het recht om bestelling en/of verzendkosten niet terug te betalen bij een vermoeden van (een poging tot) fraude. Enkel de verzendkosten voor het terugsturen via gewone post worden vergoed.
CWD kan geretourneerde artikelen weigeren of niet terugbetalen wanneer de producten door de klant beschadigd werden.

Levering van uw product
De plaats van levering is deze die u aangaf op uw bestelling. De levering wordt uitgevoerd door de Belgische Post of een door CWD gekozen transporteur, en dit tegen een bij bestelling getoond tarief. CWD behoudt zich het recht om de kosten voor levering te wijzigingen in functie van de grootte van de bestelling en dit na afstemming met de koper. Producten uit stock worden binnen een redelijke termijn verzonden, maar vermelde levertijden zijn louter indicatief en CWD kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vertragingen.

Betaling
De facturen zijn contant betaalbaar op de exploitatiezetel van CWD, zonder korting. Na verloop van deze termijn is men in verzuim zonder verdere ingebrekestelling. Bij gebrek aan betaling van een factuur op zijn vervaldag, zijn alle andere op dat ogenblik hangende facturen onmiddellijk opeisbaar en erkent de klant uitdrukkelijk een conventionele/buitengerechtelijke vergoeding verschuldigd te zijn gelijk aan 15% van het nog openstaande verschuldigde saldo met een minimum van 25 Euro, exclusief BTW en conventionele interesten ten belope van 12% op jaarbasis. De KLANTEN aanvaarden uitdrukkelijk dat CWD de tussenkomende betalingen op de oudste, openstaande facturen toerekent.

Afwijzen van verantwoordelijkheid en beperking van aansprakelijkheid
CWD kan niet waarborgen dat www.cameron-winthrop-design.be ononderbroken of foutloos zullen functioneren. CWD geeft geen waarborgen m.b.t. de resultaten die zouden kunnen bekomen worden bij het gebruik van www.cameron-winthrop-design.be, noch de juistheid of de betrouwbaarheid van de informatie die verkregen wordt via www.cameron-winthrop-design.be.
Deze site wordt door CWD ter beschikking gesteld op een “as is” en “as available” basis. CWD legt geen verklaringen af of geeft geen enkele waarborg, duidelijk of impliciet, in verband met het functioneren van de site, de informatie, de inhoud, de materialen, of de producten die in deze site worden voorgesteld.
Alle aanbiedingen van CWD zijn vrijblijvend en geldig zolang de voorraad strekt. CWD behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
In zoverre de wet dit toestaat, wijst CWD elke waarborg af, duidelijk of impliciet, omvattend maar niet beperkt tot impliciete waarborgen van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. CWD zal niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade voortkomend uit het gebruik van zijn website, omvattend maar niet beperkt tot rechtstreekse, resulterende of onrechtstreekse schade.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde jurisdictie
De Belgische wet is van toepassing. Enkel de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zullen bevoegd zijn in geval van een geschil.

Shopping cart
There are no products in the cart!
Continue shopping
0